พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565

•••อาจะริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
•••กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง กับพระ อาจารย์ข้าพเจ้าขอขมา กรรมต่อหน้าก็ดี กรรมลับหลังก็ดี ข้าพเจ้าขอขมาแด่พระอาจารย์ ณ โอกาสบัดนี้ด้วยเทอญ🙏🙏🙏
•••อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ
“ข้าพเจ้าขอเข้าสู่ ฤดูฝนสามเดือนนี้ ในอาวาสแห่งนี้”
>>พระภิกษุสงฆ์ อธิษฐานเข้าจำพรรษา
ณ วัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๕ พระภิกษุ จำนวน ๒๖ รูป สามเณร จำนวน ๑๓ รูป รวม ๓๙ รูป

อ่านเพิ่มเติม “พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565”

ภาพงานวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม และงานทอดผ้าป่า

วัดมัชฌันติการาม ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม และอุบาสกอุบาสิกา ทายกทายิกา บุคคลทั่วไป ร่วมวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดมัชฌันติการาม เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๔๕ น. ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ถวายผ้าป่า เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมด้วย

ภาพงานวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม และงานทอดผ้าป่า , ภาพงานวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม, ทอดผ้าป่า, วางศิลาฤกษ์, ศาลา, ศาลาปฏิบัติธรรม, พล.ต.ต.ณรงค์ชัย -คุณนายมยุรี และ ร.ต.ต.เกียรติณรงค์ วงษ์สามี, คุณนายมยุรี วงศ์สามี, คุณศรีประไพ พจน์ธนาดิถี, คุณชุติมา สมจิตร์, พลตรีหญิงสมพิศ พรหมเดช, คุณสุดารัตน์ คะเณย์, เสี่ยน้อยหมู่บ้านจงสุข, คุณพิไลลักษณ์ นาคเจริญ, คุณรัตติยา แก้วโสวัฒนะ
ภาพงานวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม และงานทอดผ้าป่าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านเพิ่มเติม “ภาพงานวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม และงานทอดผ้าป่า”