fbpx

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ แด่พระเถรานุเถระ และพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

••ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ แด่พระเถรานุเถระ และพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
โครงการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และการปฏิบัติกรรมฐาน ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม
•••ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม -๖ เมษายน ๒๕๖๖
รายการสำหรับการเป็นเจ้าภาพ
๑. เจ้าภาพภัตตาหาร วันละ ๒๐,๐๐๐-หรือตามกำลังศรัทธา
๒. เจ้าภาพน้ำปานะ วันละ ๕,๐๐๐-
หรือตามกำลังศรัทธา
•••กำหนดการ•••
เวลา 07.30 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ในสวนป่าปฏิบัติธรรม เริ่มรับบิณฑบาต ตั้งเเต่เข้าวันที่ ๓๑ มีนาคม -เช้าวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖
เวลา 08.30 น. พิธีถวายภัตตาหาร (ฉันในบาตร)
•••ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-0046876 , พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310 และร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่บัญชีชื่อ”วัดมัชฌันติการาม(สวนป่าปฏิบัติธรรม)” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-26782-7