fbpx

ประวัติ พระมหาบุญยอด สุเมโธ

พระมหาบุญยอด ฉายา สุเมโธ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศน.บ., ศษ.ม., M.A., Ph.D.
นามเดิม บุญยอด นามสกุล ต้นกันยา เกิดวันอังคารที่ ๘ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๒๒ ​​​บ้านกุดแคน ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
เป็นบุตรของ นายสมควร ต้นกันยา นางใบ ต้นกันยา
บรรพชา​วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ​ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ​พระอุปัชฌาย์ พระครูคุณสารสาทร
​วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท​วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ​ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ​พระอุปัชฌาย์ พระครูคุณสารสาทร
​วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
​​พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาวุฒิกรณ์ กาญฺจโน ​​พระอนุสาวนาจารย์ พระครูธรรมศาสนโฆสิต

การศึกษาทางธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ ป.ธ.๓ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

การศึกษาทางโลก
พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จ ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จ Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยปัญจาบ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จ Doctor of Philosophy (Ph.D.) มหาวิทยาลัยปัญจาบ ประเทศอินเดีย

งานปกครอง
​พ.ศ. ๒๕๔๔ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต)
​พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม

งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๘ เป็นครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม
​​​​​ จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม

งานเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน เป็นพระธรรมกถึกแสดงพระธรรมเทศนา ประจำวัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน เป็นวิทยากรบรรยายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นพระวิปัสสนาจารย์

งานสาธารณูปการ
พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบัน สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน มอบทุนการศึกษาให้สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม

งานพิเศษ
​- วิทยากรบรรยายธรรมในระดับนานาชาติ
​- บรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๘ ​เป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยค

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ตั้งแต่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕