ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๗๑ ปี ชาตกาล พระพุทธิสารโสภณ

•••ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๗๑ ปี ชาตกาล พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) รศ.,ดร.,ป.ธ.๓,Ph.D. อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
•••วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
-เวลา ๐๙.๓๐ น. ทุกฝ่ายพร้อมกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม
-เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษา
-เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
-เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร
•••สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และพระชาลี ปริชาโน 089-149-8310

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี 2564

•••วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) โดยมี บริษัท ศิริมิตร จำกัด เป็นประธานอุปถัมภ์
•••พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีตามกำลังศรัทธาได้ที่บัญชีชื่อ”วัดมัชฌันติการาม(ส่วนกลาง)” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-19311-4
•••สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876 และพระชาลี ปริชาโน 089-149-8310
****************
•••ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อันประเสริฐสูงสุดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอภิบาลให้ท่านทานบดีทั้งหลาย และครอบครัว ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจงดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สมบูรณ์ด้วยสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมมโนปณิธาน ทุกประการ เทอญ.
•••••••••••••••••••••••••••

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔

•••มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
…..ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
•••วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
…ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. ชื่อบัญชี “ผ้าป่า มจพ” เลขที่บัญชี 9077198522

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔”

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ รศ.,ดร.

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ รศ.,ดร.(เดช กตปุญฺโญ) ป.ธ.๓,Ph.D. อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
****************
•••วันอังคาร ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
•••พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่บัญชีชื่อ”งานบำเพ็ญกุศลพระพุทธิสารโสภณฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-25981-6
****************

อ่านเพิ่มเติม “พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ รศ.,ดร.”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในการบำเพ็ญกุศลศพ พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ

•••รายนามเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในการบำเพ็ญกุศลศพ พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณ รศ.,ดร.(เดช กตปุญฺโญ) ป.ธ.๓,Ph.D. อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
****************
•••พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่บัญชีชื่อ”งานบำเพ็ญกุศลพระพุทธิสารโสภณฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-25981-6
****************
•••พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าฟังพระสงฆ์สวดอภิธรรม ทุกคืน เวลา 18.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
•••พุทธศาสนิกชนผู้มีความประสงค์ที่จะจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ติดต่อที่กองอำนวยการ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 094-0046876, 089-1498310

ขอเชิญร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๕ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๕ ปี วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

พิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม

พิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม 
โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  เป็นผู้มอบ

คำสั่งเจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธรรมยุต) 
ที่ จว.๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบัยที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงแต่งตั้งให้ “พระราชธีรสารมุนี” (เที่ยง) ฉายา ปภาคโม อายุ ๖๗ พรรษา ๔๖ วิทยฐานะ ป.ธ.๓, น.ธ.เอก, วัดพระศรีมหาธาตุ
ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ฯลฯ
แต่งตั้ง ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม “พิธีแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม”