ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเสาอโศกประดุจธงชัยแห่งพระพุทธศาสนา

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเสาอโศกประดุจธงชัยแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อระบุสถานที่ตั้งที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ไว้ในสวนป่าปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุงวัดมัชฌันติการาม
>>>ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-0046876 , พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310 และร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเสาอโศกตามกำลังศรัทธาได้ที่ “บัญชีสวนป่าปฏิบัติธรรม ฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-21988-1
•••ความหมายที่สำคัญของ ” เสาอโศก “
” เสาอโศก ” หรือ ” เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ” เป็นเสาหินโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะ ที่ปกครองอนุทวีปอินเดียในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่ ๔ พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างเสาหินทรายขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อระบุสถานที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
เสาหินเหล่านี้สร้างโดยหินทรายจากเมืองจุณนา เมืองทางตอนเหนือของอินเดีย

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเสาอโศกประดุจธงชัยแห่งพระพุทธศาสนา”

ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิจิตภาวนา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

ทุกวัน  เริ่มเวลา 18.00 – 20.00 น.  ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิจิตภาวนา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม”

ตัวอย่างสระน้ำในสวนป่าปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม

ขอบคุณภาพกราฟฟิก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำกล่าวปาฐกถาบทแรก ของเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการามรูปใหม่

•••”อาตมา ขอเจริญพรขอบคุณขอบใจในความศรัทธาที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิต และถวายกำลังใจในการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ให้อาตมา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ โดยมีหลวงพ่อพระครูอุชชัยพุทธปริตร ประธานสงฆ์ และพระเถรานุเถระทุกรูป ตลอดถึงสามเณร

เพื่อสืบสานปณิธานของหลวงปู่อ่อน ญาณเตโช ร่วมถึงอดีตเจ้าอาวาส อดีตบูรพาจารย์วัดมัชฌันติการามทุกรูป รวมถึงพระเดชพระคุณ พระพุทธิสารโสภณ (หลวงพ่อเจ้าคุณเดช) และท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ผู้เริ่มอุปถัมภ์ วัดมัชฌันติการาม ตั้งแต่ปี 2417 เป็นต้นมา และจะนำมาสร้างสรรค์ วัดเรา พร้อมส่งเสริมกิจการงานต่างๆ ของวัด คือ 6 ด้าน คือ :-
1) ด้านการปกครอง
2) ด้านการศาสนศึกษา
3) ด้านการเผยแผ่
4) ด้านการสาธารณูปการ
5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์
และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
•••ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสพสิ่งอันพึงปรารถนา   ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ”

พระมหาบุญยอด สุเมโธ, ดร.
เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
๗ เมษายน ๒๕๖๕

กำหนดการ เข้ารับคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ “พระมหาบุญยอด สุเมโธ” ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม “กำหนดการ เข้ารับคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ “พระมหาบุญยอด สุเมโธ” ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕”

อธิบดีกรมการศาสนา ถวายเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 4 เมษายน 2565

อธิบดีกรมการศาสนา ถวายเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ถวายเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563 (ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ) แด่ พระพุทธสารโสภณ (เดช กตปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม พร้อมด้วย นายสำรวยนักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นายประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรมส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม “อธิบดีกรมการศาสนา ถวายเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 4 เมษายน 2565”