fbpx

วัดมัชฌันติการาม ได้รับการคัดเลือกรางวัล “อุทยานการศึกษาในวัด ปี ๒๕๖๖”

•••วัดมัชฌัติการาม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็น”อุทยานการศึกษาภายในวัด” ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
…การนี้ พระมหาบุญยอด สุเมโธ, ดร. เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม เป็นผู้แทน คณะสงฆ์ คณะอุบาสก อุบาสิกาวัดมัชฌันติการาม ผู้มีส่วนแห่งการเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา ในการพัฒนาวัดมัชฌันติการาม เข้ารับโล่ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
…วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร