ติดต่อฌาปนสถาน (เมรุ)

ติดต่อสอบถามงานศพ จองศาลา

พระมหาบุญยอด สุเมโธ   โทร. 094-004-6876
พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน     โทร. 085-973-7888
พระปฏิพล ปฏิพโล (ต้น) โทร. 063-313-3841