ติดต่อฌาปนสถาน (เมรุ)

ติดต่อสอบถามงานศพ จองศาลา, ติดต่อฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงทุกชนิด (เผาศพสัตว์เลี้ยง)

พระมหาบุญยอด สุเมโธ   โทร. 094-004-6876
พระมหาปฏิพล ปฏิพโล โทร. 063-313-3841