fbpx

รับพัด ป.ธ.๓ และ ประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ขอแสดงความยินดี กับ
1. สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง
2. สามเณรพรชัย ตะนุกิจ
3. สามเณรภัทร์นรินทร์ ทองสงฆ์
ที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
•••วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.