fbpx

ขอเชิญร่วมมุทิตา การทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค

วัดมัชฌันติการามและสำนักศาสนศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ สามเณรเจษฎาพร อินแก้ว(เปรียญ) ที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง