fbpx

คุณกัมพล ตันสัจจา(คุณโต้ง) เจ้าของสวนนงนุชพัทยา และผู้บริหาร พร้อมพนักงาน มีศรัทธาจัดสวนถวายฯ

คุณกัมพล ตันสัจจา, คุณโต้ง, เจ้าของสวนนงนุชพัทยา, ผู้บริหารสวนนงนุช, พนักงานสวนนุงนุช, วัดมัชฌันติการาม, ปลูกป่า, สวนป่า, สวนป่ากลางกรุง, สวนป่าวัดมัชฌันติการาม, สถานที่ปฏิบัติธรรม, อบรมสมาธิ, อบรมปฏิบัติธรรม, ปฏิบัติธรรม, ฝึกสมาธิ, นั่งสมาธิ, ต้นไม้, คุณโต้ง กัมพล ตันสัจจา, สวนนงนุชพัทยา, ปลูกต้นไม้, ถวายต้นไม้, ปลูกต้นไม้ถวาย, พระมหาบุญยอด สุเมโธ, พระมหาบุญยอด สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม,

•••ขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งกับ•••
•••คุณกัมพล ตันสัจจา(คุณโต้ง) เจ้าของสวนนงนุชพัทยา และผู้บริหาร พร้อมพนักงานทั้งหลาย ได้มีมหาศรัทธาดำเนินการจัดสวนถวายวัดมัชฌันติการาม ในสวนป่าปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียน การสอน และการปฏิบัติสมาธิ และเพื่อประกอบบุญกิริยา ด้วยการให้ทาน รักษาศีล และภาวนา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖
•••ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ อันประเสรฐิสูงสุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล ขอบุญบารมีธรรมของหลวงปู่อ่อน ญาณเตโช พร้อมทั้งอดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการามทุกรูป และ บุญบารมีธรรมของท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ผู้อุปถัมภ์วัดมัชฌันติการาม จงมารวมกันเป็นตบะ เป็นพลวะปัจจัย เป็นบุญฤทธิ์ ประสิทธิ์ประสาทพร คุณกัมพล ตันสัจจา(คุณโต้ง) เจ้าของสวนนงนุชพัทยา และผู้บริหาร พร้อมพนักงานทั้งหลาย
•ให้เป็นเศรษฐีมหาศาล
•ให้มีหลักฐานการงานมั่น คง
•ให้มีธุรกิจก้าวหน้าและมั่นคง
•ให้ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง
•ให้มีแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง
•ให้มีโชคลาภทรัพย์อนันต์
•ให้ดำรงอยู่ในทาน ศีล ภาวนา
•ให้การค้ารุ่งเรือง
•ให้ชื่อเสียงงามปรากฎ
•ให้เกียรติยศไพบูลย์
•ให้เกรียติคุณแผ่ไพศาล
•ให้มีปัญญายอดเยี่ยม
•ให้ปลอดภัยไร้ทุกข์โศก
•ให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
•ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
•ให้เป็นผู้มีรูปสมบัติดี มีทรัพย์สมบัติดี มีบุญสมบัติดี และธรรมสมบัติดี ทั้งในชาตินี้ และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญ.
วนโรปสูตรที่ ๗
เทวดาทูลถามว่า
ชนพวกไหนมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ.
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดสร้างอาราม (สวนไม้ดอกไม้ผล) ปลูกหมู่ไม้ (ใช้ร่มเงา) สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทานและบ่อน้ำ ทั้งบ้านที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ ฯ
ฉบับหลวง ๑๕/๓๗/๑๔๕-๖.