fbpx

พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี 2565

•••อาจะริเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
•••กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง กับพระ อาจารย์ข้าพเจ้าขอขมา กรรมต่อหน้าก็ดี กรรมลับหลังก็ดี ข้าพเจ้าขอขมาแด่พระอาจารย์ ณ โอกาสบัดนี้ด้วยเทอญ🙏🙏🙏
•••อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ
“ข้าพเจ้าขอเข้าสู่ ฤดูฝนสามเดือนนี้ ในอาวาสแห่งนี้”
>>พระภิกษุสงฆ์ อธิษฐานเข้าจำพรรษา
ณ วัดมัชฌันติการาม ประจำปี ๒๕๖๕ พระภิกษุ จำนวน ๒๖ รูป สามเณร จำนวน ๑๓ รูป รวม ๓๙ รูป