fbpx

•••ขอเชิญสร้างมหาบารมี ถวายทาน รักษาศีล และการปฏิบัติภาวนา ในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างมหาบารมีด้วยการถวายทาน รักษาศีล และการปฏิบัติภาวนา ในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติกรรมฐาน ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
•••ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เถรานุเถระ และพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ประมาณ ๖๐ รูป และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ

-ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา ๐๗.๓๐ น.
-ถวายภัตตาหารเช้า (ฉันในบาตร) เวลา ๐๘.๓๐ น.
-ทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น และปฏิบัติธรรม ร่วมกับพระธรรมทูต
-ทำวัตรเช้า เวลา ๐๕.๓๐ น. -ทำวัตรเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น.
-ฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน เวลา ๑๙.๐๐ น.
-วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เมตตาแสดงธรรม โดย พระธรรมวชิรญาณ วิ. เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
-วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เมตตาแสดงธรรม โดย พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน) เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
-วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เมตตาแสดงธรรม โดย พระราชภาวนาวชิรญาณ วิ.(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
-วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เมตตาแสดงธรรม โดย พระราชวชิรธรรมาจารย์ (หลวงพ่อสุธรรม สุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
-วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เมตตาแสดงธรรม โดย พระธรรมวชิรมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
-วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เมตตาแสดงธรรม โดย พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดอรัญพรหมาราม จ.นครราชสีมา
-วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เมตตาแสดงธรรม โดย พระราชวชิรญาณโกศล (หลวงปู่บุญมี ธมฺมรโต) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้าเต่า) จ.อุดรธานี
-ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร และบูชาพระธรรมเทศนา


•••ทั้งนี้สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-0046876 , พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310 และร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่บัญชีชื่อ”วัดมัชฌันติการาม(สวนป่าปฏิบัติธรรม)” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-26782-7