fbpx

สามเณร

“มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕”

“มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕” …

“มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕” Read More »

มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

“มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓” …

มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ Read More »

สำนักงานเขตบางซื่อ จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายในหลวง ร.๙

สำนักงานเขตบางซื่อ จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระ …

สำนักงานเขตบางซื่อ จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายในหลวง ร.๙ Read More »

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗

๑.หลักการและเหตุผล เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งข …

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ Read More »