fbpx

สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบผ่านแผนกบาลี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ธรรมทายาทรากแก้ว เจริญงาม
ขวัญมัชฌันติการาม วัดน้อย
เปรียญคู่สนาม ปราดเปรื่อง
ขันติคุณเกินร้อย สู่เก้าเปรียญธรรม
**ผศ.ดร.อดุลย์ คนแรง บ.ศ.๖,ป.ธ.๙ มุทิตาสักการะประพันธ์