fbpx

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ รูปที่ ๒ สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗
ภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. การสอบสามเณรที่ท่องจบ และพระอาจารย์ผู้สอบอนุมัติให้สอบผ่านแล้ว จำนวน ๒ รูป
๑.สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง อายุ ๑๕ ปี กลุ่ม ๗
วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพฯ
อาจารย์ผู้สอบทาน
พระมหาบัณฑิต วรจิตฺโต (ป.ธ.๙)
พระอาจารย์ผู้ทรงปาติโมกข์วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ
อาจารย์ประจำกลุ่ม
๑.พระปริยัติวชิรกวี (ป.ธ.๙) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๒.พระมหาบัณฑิต วรจิตฺโต (ป.ธ.๙)วัดอาวุธวิกสิตาราม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดโดยวัดตะโกร่วมกับ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย