fbpx

วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัตธรรม

วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ขอเชิญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม

 • ภาคเช้า
  เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร
  เวลา ๐๘.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  เวลา ๐๙.๐๐ น. ถวายสลากภัตทุเรียน – ผลไม้ ตามฤดูกาล***
 • ภาคค่ำ
  เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์
  เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  เวลา ๒๐.๐๐ น. จุดประทีปบูชา เวียนเทียนรอบอุโบสถ
  ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)
  ***ติดต่อสอบถาม :- พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876, พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310