สงน้ำพระ ที่วัดมัชฌันติการาม 13 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

สงกรานต์ ที่วัดมัชฌันติการาม 13 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
สงกรานต์ ที่วัดมัชฌันติการาม 13 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
Thai New Year

อ่านเพิ่มเติม “สงน้ำพระ ที่วัดมัชฌันติการาม 13 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.”

ขั้นตอนการกราบพระ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม

ขั้นตอนการกราบพระ/ อาราธนาศีล/ อาราธนาธรรม

๑. ประธานในพิธีจุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไหว้พระพร้อมกัน ดังนี้

(ให้ว่าตามผู้นำพิธี)    อิมินา สักกาเรนะ/ พุทธัง  อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ/ ธัมมัง  อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ/ สังฆัง  อะภิปูชะยามะ

อ่านเพิ่มเติม “ขั้นตอนการกราบพระ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม”

วิธีการปฏิบัติในงานเลี้ยงพระเพล

วิธีการปฏิบัติในงานเลี้ยงพระเพล

๑. ประธานในพิธีจุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไหว้พระพร้อมกัน ดังนี้

(ให้ว่าตามผู้นำพิธี)    อิมินา สักกาเรนะ/ พุทธัง  อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ/ ธัมมัง  อะภิปูชะยามะ

อิมินา สักกาเรนะ/ สังฆัง  อะภิปูชะยามะ

อ่านเพิ่มเติม “วิธีการปฏิบัติในงานเลี้ยงพระเพล”

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระนาคปรก พระประธานวัดสิริจันทราวาส มลรัฐมินิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา, เป็นเจ้าภาพ, เททอง, หล่อพระ , พระพุทธรูปปางนาคปรก, พระประธาน, วัดสิริจันทราวาส, มลรัฐมินิโซต้า, ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดมัชฌันติการาม, เททองหล่อพระ, พระ, พระพุทธรูป, พระนาคปรก, ปางนาคปรก
โบว์ชัวร์ ขอเชิญร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป ปางนาคปรก

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระนาคปรก พระประธานวัดสิริจันทราวาส มลรัฐมินิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา”

“คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ” สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2561

"คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ" สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2561
“คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ” สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2561

สนง.เลขานุการฯ เผยสมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ ใจความว่า                                   “คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ”  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สำนักงานเลขานุการสมเด็จ พระสังฆราช เปิดเผยว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แวดล้อมด้วยพัดพระยศ สมเด็จพระสังฆราชที่ทรงได้รับพระราชทานถวายใน พระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช 12 กุมภาพันธ์ 2560 และพัดแฉกงา พิเศษประดับพลอย ที่ทรงได้รับพระราชทานถวายในการ พระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา 26 มิถุนายน 2560 พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพร สำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีข้อความว่า “สติมโต สทา ภทฺทํ แปลว่า คนผู้มีสติ    มีความเจริญทุกเมื่อ”

ภาพวาดพุทธศิลป์

ภาพวาดพุทธศิลป์ พุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำเนินการจัดวาดถวาย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ภาพวาดพุทธศิลป์ พุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้างกำแพงวัดมัชฌันติการาม
ภาพวาดพุทธศิลป์ พุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้างกำแพงวัดมัชฌันติการาม

อ่านเพิ่มเติม “ภาพวาดพุทธศิลป์”

คำถวายเก้าอี้

คำถวายเก้าอี้

 ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตานิ โกจฉานิ สะปะริวารานิ   มะหาชะนัสสะ   สาธาระณัตถายะ ภิกขุสังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง มะหาชะนัสสะ สาธาระณัตถายะ โกจฉานัง ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเก้าอี้ พร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชน ขออานิสงส์แห่งการถวายเก้าอี้ เพื่อประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชนนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

banquetChair, เก้าอี้นวม
banquetChair, เก้าอี้นวม

ประวัติโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

อาคารเรียน ของโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ในอดีต
อาคารเรียน ของโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ในอดีต

     โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๓ ซอยวงศ์สว่าง ๑๑ ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนี้ เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติประถมศึกษา เปิดเรียนเมื่อ วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ รองอำมาตย์ตรีสงัด ศรีเพ็ญ นายอำเภอบางซื่อได้ทำพิธีเปิด มีครู ๒ คน คือ นายปลั่ง ปั้นลายนาค ครูใหญ่ และนายสำราญ มหากายนันท์ เป็นครูน้อย มีนักเรียนชาย ๓๑ คน หญิง ๔๓ คน รวม ๗๔ คน

อ่านเพิ่มเติม “ประวัติโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม”