fbpx

พิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 20 ธ.ค. 2563

“พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต”
“การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก”


…..ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา เป็นสิริมงคล แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
…..วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
…..เวลา ๑๔.๐๙ น.


•••พระพุทธรูปที่มีความสวยงาม องค์นี้นอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังเป็นประธานและเป็นหัวใจหลักทางพระพุทธศาสนาในศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ และถือว่าเป็นสถานที่พุทธบริษัททั้งหลาย จะพึงเห็น จะพึงดูเพื่อให้เกิดบุญกุศล อีกทั้งยังมีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จะได้ยึดเป็นหลักเพื่อกราบไหว้ และเคารพบูชา
•••พระประธานที่งดงามองค์หนึ่ง อาจเปลี่ยนชีวิตคนได้นับพัน นับหมื่น นับแสน นับล้านคน
เพียงเมื่อได้เห็น หรือได้ระลึกถึง
จากจิตใจที่สับสนวุ่นวาย กลายเป็นสงบได้ จากจิตที่สงสัยในความดี กลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นในศรัทธาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
•••สำหรับคนทั่วไป ที่เหตุผลในการนับถือศาสนายังไม่แข็งแรงนัก การได้พบเห็นองค์พระงาม อาจเป็นจุดเริ่มต้นความสว่างอย่างใหญ่ของชีวิตและเพียงคิดก้มลงกราบด้วยใจอ่อนน้อม ชีวิตก็เหมือนถูกยกขึ้นสู่ความสูงสง่าได้.
>>>>>ท่านสามารถร่วมทำบุญสร้างพระประธาน ได้ที้ชื่อบัญชี “วัดมัชฌันติการาม” เลขที่บัญชี ๑๙๓-๐-๒๒๓๗๒–๒ ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง
…ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
พระมหาบุญยอด สุเมโธ 094-004-6876
พระชาลี ปริชาโน 089-149-8310.
_______________________
…..ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ ดังนี้
๑.ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง อันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็น ตถาคตโพธิศรัทธา
๒. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี
๓. เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมา
จัดเป็นกุศลส่วน วัยยาวัจจมัย
๔ .เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรณ์
ถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วย ทั้งผู้อื่นด้วย
กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา
๕. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธปฏิมา
ส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม
มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชน
และมีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ
ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิกาล
๖. ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันทีในสมัยกาลมรณะแล้ว
หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นปรากฏให้จิตก่อนจุติ
๗. เป็นการส่งเสริมพุทธศิลป์ให้เจริญแพร่หลาย พุทธศิลป์นั้นในชนที่เจริญทางสติปัญญา
เขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อนเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติธรรม และปัญญาธนบริสุทธิ์