fbpx

มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

“มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓”
….สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
….เสด็จเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๓๒๑ รูป และมอบประกาศนีบัตร ประโยค ๑-๒ จำนวน ๓๕๖ รูป แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร รวม ๖๗๗ รูป
….วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
….ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


…ในการนี้ มีสามเณร จากสำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม เข้ารับการทรงตั้ง เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๒ รูป ดังนี้


๑. สามเณรวีรชัย บุบผาพวง
๒. สามเณรเจษฎาพร อินแก้ว
…และมีสามเณรเข้ารับประกาศนียบัตร ประโยค๑-๒ จำนวน ๒ รูป ดังนี้
๑. สามเณรธนากร ละโป้
๒. สามเณรณัฐดนัย มาสวรรค์
•••••ในการนี้ สำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ แด่สามเณรผู้สอบไล่ได้ ณ อุโบสถวัดมัชฌันติการาม วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.