fbpx

ผลสอบนักธรรมขั้นโท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผลสอบนักธรรมขั้นโท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
•••ขอถวายมุทิตา นักเรียนสำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม
•••ผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นเอก ๒๕๖๖ รวม ๒ รูป
•••ผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นโท ๒๕๖๖ รวม ๓ รูป

อนุโมทนากับคณาจารย์นักธรรม และ นักเรียนทุกรูป ที่ใช้ความพากเพียรในการสอน และการเรียน รวมถึงผู้บริหารคณะกรรมการวัด คณะญาติธรรมทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม มา ณ โอกาสนี้