fbpx

อบรมปฏิบัติธรรม วันพระแรก ของปี 2567 (4 ม.ค. 67)

วันนี้วันพระแรก ของปี 2567 ขอเชิญญาติโยม มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยการทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา แผ่เมตตาจิต เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตกันนะ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
•••วันพระ” หมายถึง วันประชุม แห่งการให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม ปฏิบัติภาวนา ในพุทธศาสนา ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคธ ได้ทราบเรื่องราวของนักบวชนอกศาสนาประชุมแสดงคำสอนตามความเชื่อทุกวัน 8 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบเนื่องไปจึงทูลขอพุทธานุญาตจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตตามนั้น ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชน จึงถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญ เป็นวันสิริมงคลที่ควรจะเข้าวัดไปทำบุญ ฟังธรรม หรือถือศีล งดเว้นจากการทำบาปทั้งปวง