fbpx

สำรวจพื้นที่ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดมัชฌันติการาม

•••รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และระบบงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เข้าตรวจสภาพภายนอกภายในของโบสถ์ วัดมัชฌันติการาม เพื่อจะทำการบูรณะ ให้มีสภาพเหมาะสม ในอนาคตอันใกล้ ( 8 มกราคม 2567 )