ประวัติ พระมหาบุญยอด สุเมโธ

พระมหาบุญยอด ฉายา สุเมโธ น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศน.บ., ศษ.ม., M.A., Ph.D.
นามเดิม บุญยอด นามสกุล ต้นกันยา เกิดวันอังคารที่ ๘ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๒๒ ​​​บ้านกุดแคน ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
เป็นบุตรของ นายสมควร ต้นกันยา นางใบ ต้นกันยา
บรรพชา​วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ​ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ​พระอุปัชฌาย์ พระครูคุณสารสาทร
​วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท​วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ​ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ​พระอุปัชฌาย์ พระครูคุณสารสาทร
​วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
​​พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาวุฒิกรณ์ กาญฺจโน ​​พระอนุสาวนาจารย์ พระครูธรรมศาสนโฆสิต

อ่านเพิ่มเติม “ประวัติ พระมหาบุญยอด สุเมโธ”

คำกล่าวปาฐกถาบทแรก ของเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการามรูปใหม่

•••”อาตมา ขอเจริญพรขอบคุณขอบใจในความศรัทธาที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิต และถวายกำลังใจในการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ให้อาตมา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ โดยมีหลวงพ่อพระครูอุชชัยพุทธปริตร ประธานสงฆ์ และพระเถรานุเถระทุกรูป ตลอดถึงสามเณร

เพื่อสืบสานปณิธานของหลวงปู่อ่อน ญาณเตโช ร่วมถึงอดีตเจ้าอาวาส อดีตบูรพาจารย์วัดมัชฌันติการามทุกรูป รวมถึงพระเดชพระคุณ พระพุทธิสารโสภณ (หลวงพ่อเจ้าคุณเดช) และท่านเจ้าจอมมารดาเที่ยง ผู้เริ่มอุปถัมภ์ วัดมัชฌันติการาม ตั้งแต่ปี 2417 เป็นต้นมา และจะนำมาสร้างสรรค์ วัดเรา พร้อมส่งเสริมกิจการงานต่างๆ ของวัด คือ 6 ด้าน คือ :-
1) ด้านการปกครอง
2) ด้านการศาสนศึกษา
3) ด้านการเผยแผ่
4) ด้านการสาธารณูปการ
5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์
และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
•••ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสพสิ่งอันพึงปรารถนา   ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ”

พระมหาบุญยอด สุเมโธ, ดร.
เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
๗ เมษายน ๒๕๖๕

ประวัติพระพุทธิสารโสภณ

ประวัติพระพุทธิสารโสภณ

พระพุทธิสารโสภณ นามเดิม เดช นามสกุล ศาลา ฉายา กตปุญฺโญ เป็นบุตร ของนายทอก นางใบ ศาลา เกิดวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ บ้านเลขที่ ๓๓ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร บรรพชา ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖ วัดสุทธิมงคล อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร อุปสมบท ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พระอุปัชฌาย์ พระครูพุฒิวราคม วัดคามวาสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิจิตรธรรมสาร วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พระอนุสาวนาจารย์ พระครูวิทิตคุณาภรณ์ วัดสามัคคีบำเพ็ญผล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประวัติพระพุทธิสารโสภณ”