fbpx

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วทอ.มจพ. 28 มิ.ย. 67

28 มิถุนายน 2567 พระมหาบุญยอด สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ได้บรรยายธรรมในหัวข้อ หลักธรรมกับการพัฒนาชีวิต” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 931 คน และมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ทั้งในด้านการเรียนให้ประสบผลสำเร็จและการดำเนินชีวิตสู่สังคมใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัด ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม