fbpx

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

ขอจงทรงพระเจริญ
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ขอถวายพระพร
วัดมัชฌันติการาม