fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบวชเนกขัมมะบารมี,ปฏิบัติธรรม เข้าวัดฟังธรรมและเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสลากภัตพุ่ม และหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ และสวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)
•••วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กำหนดการ

 • ภาคเช้า
  เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ – สามเณร
  เวลา ๐๘.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  เวลา ๐๙.๐๐ น. ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สลากภัตพุ่ม
 • ภาคค่ำ
  เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์
  เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
  เวลา ๒๐.๐๐ น. จุดประทีปบูชา เวียนเทียนรอบอุโบสถ
  ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
  ***กิจกรรม/โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  หมายเหตุ : ทำบุญหล่อเทียนพรรษาตลอดวัน