wallpaper

wallpaper, วัดมัชฌันติการาม, ภาพพื้นหลัง, watmatchan, พระ, พระพุทธศาสนา, เณร, สามเณร, เจดีย์, โบสถ์, วิหาร, ศาลา, กุฎิ, เจดีย์และอุโบสถวัดมัชฌันติการาม2561
เจดีย์และอุโบสถวัดมัชฌันติการาม ถ่าย 14 เมษายน 2561
ศาลาท่าน้ำ วัดมัชฌันติการาม
ศาลาท่าน้ำ
เจดีย์เก่า วัดมัชฌันติการาม
เจดีย์เก่า
โบสถ์-เจดีย์-วัดมัชฌันติการาม
โบสถ์และเจดีย์วัดมัชฌันติการาม
หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช เจ้าอาวาสรูปแรก ของวัดมัชฌันติการาม
หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช เจ้าอาวาสรูปแรก

ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดมัชฌันติการาม

ปูชนียสถานและถาวรวัตถุที่สำคัญในวัดมัชฌันติการาม

๑. อุโบสถ เป็นอุโบสถเก่าแก่  สร้างมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างวัด มาแล้วเสร็จและผูกพัทธสีมาให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยในปี พุทธศักราช ๒๔๑๘ รูปแบบอุโบสถเดิม ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ เป็นทรงปั้นหยา  แต่เนื่องจากได้รับการบูรณะหลายครั้ง จึงมีรูปแบบอย่างที่เห็นในปัจจุบัน โดยมีความยาว ๒๒.๕๐ เมตร กว้าง ๙.๘๐ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอันมีคลองบางเขนใหม่ เป็นทิศเบื้องหน้า หลังคามุงกระเบื้องโบราณ มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันถือปูนมีตรีมูรติอยู่บนพาน อันเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรี ภายใต้มงกุฎครอบ มีฉัตร ๕ ชั้น ประดับทั้งสองข้าง มีรัศมีเปล่งประกายโดยรอบ ซึ่งใช้เป็นตราของวัดมัชฌันติการามปัจจุบัน

 

โบสถ์เก่า วัดมัชฌันติการาม
โบสถ์เก่า วัดมัชฌันติการาม\
โบสถ์เก่า วัดมัชฌันติการาม
โบสถ์เก่า วัดมัชฌันติการาม ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๐
โบสถ์-เจดีย์-วัดมัชฌันติการาม
โบสถ์และเจดีย์วัดมัชฌันติการาม

 

อ่านเพิ่มเติม “ปูชนียสถานที่สำคัญในวัดมัชฌันติการาม”