fbpx

มจพ. มอบเครื่องจ่ายข้าวสารปันสุขให้วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติให้วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยไม่มีเงินเพียงพอในการซื้อข้าวสารมาประกอบอาหาร และลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.20 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย  ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย ทีมนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันมอบเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติให้วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) โดยมี พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เป็นผู้รับมอบ  ซึ่งทางวัดมัชฌันติการามจะเปิดให้บริการจ่ายข้าวสารแก่ประชาชนในชุมชนใกล้ ๆ วัด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยไม่มีเงินเพียงพอในการซื้อข้าวสารมาประกอบอาหาร ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) สอดคล้องกับ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) เครื่องจ่ายข้าวสารนี้ เป็นผลงานและนวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. สร้างจากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.


หลักการทำงานของเครื่องจ่ายข้าวสาร เริ่มต้นให้ผู้ใช้ทำการเสียบบัตรประชาชนเข้าช่องเสียบ หลังจากนั้น ระบบจะทำการตรวจสอบว่าเลขบัตรประชาชนซ้ำกับในระบบหรือไม่ กรณีเลขบัตรซ้ำระบบจะแสดงหน้าจอคืนบัตรประชาชน เนื่องจากเคยใช้บริการแล้ว ส่วนกรณีเลขบัตรไม่ซ้ำระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้บริการเตรียมภาชนะแล้วกดปุ่มจ่ายข้าวสาร หลังจากที่กดปุ่มจ่ายข้าวสารระบบจะทำการสั่งให้มอเตอร์ทำการปล่อยข้าวสารออกมาตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้ในระบบ โดยใช้โหลดเซลล์เป็นตัววัดประมาณน้ำหนักที่จ่ายออกมา หลังจากที่จ่ายข้าวสารครบจำนวนแล้ว ระบบจะทำการบันทึกเลขบัตรประชาชนเข้าไปใน SD Card ในตัวเครื่องและบันทึก database กรณีที่มีเครื่องจ่ายข้าวสารหลายเครื่อง แต่ละเครื่องสามารถเช็คข้อมูลใน database เพื่อป้องกันการใช้บัตรใบเดียวกดหลายตู้  อีกทั้งตัวระบบจะทำการรีเซ็ตข้อมูลแบบอัตโนมัติในทุก 1 อาทิตย์ บัตรประชาชน 1 ใบ สามารถกดได้อาทิตย์ละ 1 ครั้งเท่านั้น


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนซื้อข้าวสารหรือบริจาคข้าวสารให้วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมัชฌันติการาม โทรศัพท์ 094-004-6876 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด เพื่อเป็นเงินทุนวิจัยสำหรับสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 หรือเว็บไซต์ https://covid-19.kmutnb.ac.th/donate_info.php ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1602-1604 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091, 1175

และเพื่อสนองพระราชดำริ ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง ประทานพระดำริให้วัดที่มีศํกยภาพร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชน ตามประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ ๒/๒๕๖๔

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก dailynews