fbpx

ประกาศวัดมัชฌันติการาม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศวัดมัชฌันติการาม
ที่ ๒/๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของพระภิกษุสามเณร และสาธุชนทุกท่านที่มาทำบุญภายในวัด และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดมัชฌันติการาม ได้มีมติเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ งดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ที่ศาลาการเปรียญ ในวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๒ งดกิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะที่ศาลาการเปรียญ ตั้งแต่ วันพระที่ ๑๑ เม.ย. เป็นต้นไป
ข้อ ๓ งดรับพระอาคันตุกะ และฆราวาสเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัด
ข้อ ๔ สาธุชนที่จะมาทำบุญ ณ วัดมัชฌันติการาม ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของทาง วัดอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๕ สาธุชนที่มาทำบุญ ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทุกครั้ง
ข้อ ๖ เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนกว่าจะมีข้อแนะนำเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงสาธารณสุข หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัดมัชฌันติการาม