fbpx

ขอเชิญร่วมถวายมุทิตาสักการะ “พระครูชัยวัฒนธรรมานุยุต”

•ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ พระสมุห์แวงชัย ธมฺมกาโม (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ร่วมถวายมุทิตาสักการะ
••••เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์ ตั้งพระครูสัญญาบัตร ให้ พระสมุห์แวงชัย ธมฺมกาโม (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้น เอก ที่ “พระครูชัยวัฒนธรรมานุยุต”
••• จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาสักการะใน วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม

พระครูชัยวัฒนธรรมานุยุต, วัดมัชฌันติการาม, พระครูสัญญาบัตร, พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก, ศาลาปฏิบัติธรรม, ถวายมุทิตาสักการะ,
กำหนดการ, กำหนดการตั้งพระครูสัญญาบัตร, ตั้งพระครูสัญญาบัตร 66, พระครูชัยวัฒนธรรมานุยุต, วัดมัชฌันติการาม, พระครูสัญญาบัตร,