fbpx

ขอถวายมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบผ่านแผนกธรรม-บาลี ประจำปี พ.ศ. 2562

มุทิตา, สักการะ, มุทิตาสักการะ, ผู้สอบผ่านนักธรรม, ผู้สอบผ่านบาลี, วัดมัชฌันติการาม, สำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม, พระภิกษุ, สามเณร, ป้ายไวนิล, ป้าย,