fbpx

การอธิษฐานเข้าอยู่จำพรรษากาล 2566

พระภิกษุสามเณรอธิษฐานเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีพระครูอุชชัยพุทธปริตร ประธานสงฆ์ เป็นองค์ประธานในการจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรสวดมนต์เย็น ทำการอธิษฐานเข้าอยู่จำพรรษา ตลอดไตรมาส 3 เดือน พร้อมทั้งบอกเขตแห่งการอยู่จำพรรษา และเมื่อมีเหตุจำเป็นในช่วงเข้าอยู่จำพรรษานี้ สามารถลาได้ ซึ่งในปีนี้ 2566 มีพระภิกษุสามเณรเข้าอยู่จำพรรษา ดังนี้ พระภิกษุ 25 รูป สามเณร 9 รูป รวม 34 รูป