fbpx

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม พิธียกเสาอโศก และพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เจ้าจอมมารดาเที่ยง

•••ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม

พิธียกเสาอโศก ขึ้นประดิษฐาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
พิธีเปิดอนุสาวรีย์ เจ้าจอมมารดาเที่ยง ผู้สร้างวัดมัชฌันติการาม ตั้งแต่ปี ๒๔๑๗
•••ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๙ น.