ติดต่อฌาปนสถาน

พระมหาบุญยอด สุเมโธ   โทร. 094-004-6876                  พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน     โทร. 085-973-7888