fbpx

ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ๓๐ มี.ค. – ๖ เม.ย. ๖๖

โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติกรรมฐาน ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
•••ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖-วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖

ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ฟังธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ปฏิบัติธรรม, เข้ากรรมฐาน, กรรมฐาน, แสดงธรรม, ลานธรรม, ลานธรรมวัดมัชฌันติการาม, สวนป่าปฏิบัติธรรม, สวนป่ากลางกรุง, นั่งสมาธิ, ฝึกสมาธิ, พระธรรมทูต, พระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระธรรมทูต (ธ), พระธรรมทูต (ธรรมยุต), โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม, ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติกรรมฐาน, พระธรรมวชิรญาน,
ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ฟังธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ปฏิบัติธรรม, เข้ากรรมฐาน, กรรมฐาน, แสดงธรรม, ลานธรรม, ลานธรรมวัดมัชฌันติการาม, สวนป่าปฏิบัติธรรม, สวนป่ากลางกรุง, นั่งสมาธิ, ฝึกสมาธิ, พระธรรมทูต, พระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระธรรมทูต (ธ), พระธรรมทูต (ธรรมยุต), โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม, ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติกรรมฐาน, พระสิริวรคุณ,
ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ฟังธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ปฏิบัติธรรม, เข้ากรรมฐาน, กรรมฐาน, แสดงธรรม, ลานธรรม, ลานธรรมวัดมัชฌันติการาม, สวนป่าปฏิบัติธรรม, สวนป่ากลางกรุง, นั่งสมาธิ, ฝึกสมาธิ, พระธรรมทูต, พระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระธรรมทูต (ธ), พระธรรมทูต (ธรรมยุต), โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม, ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติกรรมฐาน, พระราชวชิรธรรมาจารย์,
ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ฟังธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ปฏิบัติธรรม, เข้ากรรมฐาน, กรรมฐาน, แสดงธรรม, ลานธรรม, ลานธรรมวัดมัชฌันติการาม, สวนป่าปฏิบัติธรรม, สวนป่ากลางกรุง, นั่งสมาธิ, ฝึกสมาธิ, พระธรรมทูต, พระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระธรรมทูต (ธ), พระธรรมทูต (ธรรมยุต), โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม, ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติกรรมฐาน, พระราชวชิรญาณโกศล,
ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ฟังธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ปฏิบัติธรรม, เข้ากรรมฐาน, กรรมฐาน, แสดงธรรม, ลานธรรม, ลานธรรมวัดมัชฌันติการาม, สวนป่าปฏิบัติธรรม, สวนป่ากลางกรุง, นั่งสมาธิ, ฝึกสมาธิ, พระธรรมทูต, พระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระธรรมทูต (ธ), พระธรรมทูต (ธรรมยุต), โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม, ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติกรรมฐาน, พระภาวนาเขมคุณ, หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี,
ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ฟังธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ปฏิบัติธรรม, เข้ากรรมฐาน, กรรมฐาน, แสดงธรรม, ลานธรรม, ลานธรรมวัดมัชฌันติการาม, สวนป่าปฏิบัติธรรม, สวนป่ากลางกรุง, นั่งสมาธิ, ฝึกสมาธิ, พระธรรมทูต, พระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระธรรมทูต (ธ), พระธรรมทูต (ธรรมยุต), โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม, ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติกรรมฐาน, พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ, หลวงพ่อสามดง จนฺทโชโต,
ฟังธรรมพระกรรมฐาน, ฟังธรรม, วัดมัชฌันติการาม, ปฏิบัติธรรม, เข้ากรรมฐาน, กรรมฐาน, แสดงธรรม, ลานธรรม, ลานธรรมวัดมัชฌันติการาม, สวนป่าปฏิบัติธรรม, สวนป่ากลางกรุง, นั่งสมาธิ, ฝึกสมาธิ, พระธรรมทูต, พระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระธรรมทูต (ธ), พระธรรมทูต (ธรรมยุต), โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม, ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติกรรมฐาน, พระครูเกษมวรกิจ, หลวงพ่อวิชัย เขมิโย, วัดถ้ำผาจม,