fbpx

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2567

*** ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา แรม ๘ ค่่ำเดือน ๖
เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ วัดมัชฌันติการาม