fbpx

กำหนดตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๑, ตั้งเปรียญธรรม 2561, กำหนดตั้งเปรียญธรรม 2561, กำหนดการเข้ารับพัด ป.ธ. ๓ ปี 2561, รับพัด ป.ธ. ๓ ปี 2561
ตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๑, ตั้งเปรียญธรรม 2561, กำหนดตั้งเปรียญธรรม 2561, กำหนดการเข้ารับพัด ป.ธ. ๓ ปี 2561, รับพัด ป.ธ. ๓ ปี 2561, หนเหนือ, ตั้งเปรียญธรรม ป.ธ. ๓ ปี ๒๕๖๑ หนเหนือ
ตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๑,

สีผ้าที่ใช้ในการเข้ารับพัด และใบประกาศคือ สีพระราชนิยม

ผ้าไตร, จีวร, ผ้าไตรจีวร, ผ้าไตรสีพระราชนิยม, สีพระราชนิยม, ชุดผ้าไตร, ชุดบวชพระ, ผ้าไตรวางบนพาน, จีวรสีพระราชนิยม
ผ้าไตร, ผ้าไตรจีวร, ผ้าไตรสีพระราชนิยม, ชุดผ้าไตร,