fbpx

อนุโมทนายิ่ง เจ้าภาพปลูกต้นคูณขาว

อนุโมทนายิ่ง คุณวิวัฒน์ ผสมทรัพย์ เป็นเจ้าภาพปลูกต้นคูณขาว ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม

ต้นคูณขาว