fbpx

สุขาดีเด่น ประจำปี 2565

กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณให้วัดมัชฌันติการาม โดยได้รับรองว่าเป็น วัดที่มีการจัดการสุขาสาธารณะดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการพัฒนางานส้วมสาธารณะไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค