คณะสงฆ์ -อุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “พระครูธีรปัญญากร (สมัย ธีรปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน)”

ประมวลภาพคณะสงฆ์ -อุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ได้เป …

คณะสงฆ์ -อุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “พระครูธีรปัญญากร (สมัย ธีรปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน)” Read More »