fbpx

คณะสงฆ์ -อุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “พระครูธีรปัญญากร (สมัย ธีรปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน)”

ประมวลภาพคณะสงฆ์ -อุบาสกอุบาสิกา วัดมัชฌันติการาม ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดประชาศรัทธาธรรม
เนื่องด้วยพระครูธีรปัญญากร (สมัย ธีรปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) ได้ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2566

พระครูธีรปัญญากร (สมัย ธีรปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน)