พิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีขอขมาครูบาอาจารย์ของนักศึกษาวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต