สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบผ่านแผนกบาลี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ธรรมทายาทรากแก้ว เจริญงามขวัญมัชฌันติการาม วัดน้อยเปรีย …

สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบผ่านแผนกบาลี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »