ขอแสดงความยินดี กับพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านบาลี ประจำปี 2566

สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ขอแสดงความยินดีกับ พระมห …

ขอแสดงความยินดี กับพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านบาลี ประจำปี 2566 Read More »