fbpx

ขอแสดงความยินดี กับพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านบาลี ประจำปี 2566

สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม ขอแสดงความยินดีกับ

พระมหาณัฐพันธ์ คุณวโร สอบได้ ชั้นประโยค ป.ธ.๗ ประจำปี ๒๕๖๖

สามเณรเจษฎาพร อินแก้ว สอบได้ ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ประจำปี ๒๕๖๖

  1. สามเณรวีรชัย บุบผาพวง
  2. สามเณรธนากร ละโป๊
  3. สามเณรเฉลิม เพลินจิต
    สอบได้ ชั้นประโยค ป.ธ.๔ ในสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๖

๑. สามเณรพรชัย ตะนุกิจ
๒. สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง
สอบได้ ชั้นประโยค ป.ธ.๓ ในสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๖