ประกาศวัดมัชฌันติการาม “มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙