fbpx

ขอเชิญร่วมบริจาคข้าวสาร ต้านภัยโควิด ๑๙

ขอเชิญท่านทานบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาบริจาคปัจจัยซื้อข้าวสาร หรือบริจาควัตถุทาน ต้านภัยโควิด 19


ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ. “เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น”
วัดมัชฌันติการามขอเชิญท่านทานบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาบริจาคปัจจัยซื้อข้าวสาร หรือบริจาควัตถุทาน เช่น ไข่ไก่ น้ำมันมาม่า เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือ เพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด 19
ท่านทั้งหลายสามารถร่วมบริจาคข้าวสารและวัตถุทานอื่นไได้ที่วัดหรือ บัญชี “วัดมัชฌันติการาม” เลขที่ 193-0-10721-8 ธ.กรุงไทย (โอนแล้วสามารถแจ้งสำเนาสลิปหรือส่งสลิปการโอนมาเพื่อออกใบอนุโทนาได้) และสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) โทร. 094-004-6876และ พระชาลี ปริชาโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส โทร. 089-149-8310.

“ผู้ให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง”
…..อัตภาพของคนเรานั้น จะดำรงอยู่ได้ก็ต้อง อาศัยอาหาร ขาดอาหารแล้วชีวิตไม่อาจดำรงอยู่ได้ แม้บุคคลจะมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรง มีกำลังมาก ปานใด หากไม่ได้รับประทานอาหาร ร่างกายก็ขาด กำลังส่วนบุคคลผู้มีกำลังน้อย ถ้าได้รับประทาน อาหารบริบูรณ์แล้ว ย่อมมีกำลังขึ้นมาได้ ดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ผู้ให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง”


…..เมื่อเราไปตั้งโรงทานไปทำบุญทำทาน เราเห็นคนมารับของโรงทานของเราเราก็ให้ไป ใจของเราก็มีความสุขในการให้ ผู้รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในการรับไป บุญนี้มองไม่เห็นตัวเป็นรูปธรรม แต่เป็นนามธรรม เป็นพลังถ้าผู้ใดได้ทำผู้นั้นจะรู้สึกดี อานิสงส์ของผู้ที่ทำโรงทานถือว่าร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่

…..อานิสงส์ 10 ประการ ของการออกโรงทาน
1. ไม่อดหรือขาดเเคลนอาหารการกินตลอดชีวิตในปัจจุบันเเละภพหน้า (สร้างเหตุใดย่อมได้เหตุนั้น)
2. มีผู้อุปถัมภ์เรื่องอาหารเสมอ (สร้างเหตุใดย่อมได้เหตุนั้น)
3. เป็นผู้ไม่ตระหนีในทรัพย์อันเป็นบ่อเกิดให้ความโลภเบาบาง (จิตโลภเบาบางยิ่งให้ก็ยิ่งไม่อยาก)
4. เป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์คือทรัพย์ที่ต้องใช้สอยในปัจจุบัน
5.ไม่เป็นคนยากเเคลนยากจนในชีวิต (ผู้ให้ทานย่อมได้โภคทรัพย์)
6. เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในการประอาชีพ (บุญคือความสำเร็จ)
7. มีความสุขเกิดขึ้นจากการเสียสละ (บุญจากการชนะใจตัวเอง)
8. สำเร็จได้ตามปรารถนา (บุญย่อมส่งผลตามที่เราต้องการจริง)
9. สามารถส่งผลให้เป็นเศรษฐีได้ในชาตินี้หรือชาติหน้า (จากอานิสงส์ของทานบารมี)
10. เป็นเหตุปัจจัยในการสร้างทานบารมีซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงธรรมในอนาคต.

ตู้ข้าวสารปันสุข

สำหรับประชาชนและชุมชนใกล้เคียงดังกล่าวที่จะมาใช้บริการจากเครื่องจ่ายข้าวสารฯ สามารถมารับบริการ ตามเวลาดังนี้

เปิดให้รับข้าวสารได้ ในทุก ๆ วันเสาร์
เวลา 13.00-17.00 น.