fbpx

รายงานความก้าวหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการามวันที่ 9 พฤษภาคม 2563: ติดตั้ง GRC และรางน้ำ เพื่อมุงหลังคา

รายงานความก้าวหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการามวันที่ 9 พฤษภาคม 2563: ติดตั้ง GRC และรางน้ำ เพื่อมุงหลังคา


>>>พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า วิหารย่อมป้องกันหนาว ร้อน และเนื้อร้าย นอกจากนั้นยังป้องกันงูและยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้นวิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าที่เกิดขึ้นได้ การถวายวิหารแก่สงฆ์ เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณา และเพื่อเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล คนผู้ฉลาด เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน พึงสร้างวิหารอันรื่นรมย์ให้ภิกษุทั้งหลายผู้พหูสูต อยู่ในวิหารนี้เถิด อนึ่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ อันเหมาะสมแก่พวกเธอ ในพวกเธอผู้ซื่อตรง เพราะพวกเธอ ย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาสรรพทุกข์แก่เขา เขารู้ทั่วถึงแล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพานในโลกนี้
…ที่มา พระไตรปิฎก เล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒


อานิสงส์สร้างกุฎีวิหาร
>>>พระเจ้าพิมพิสารทูลถามว่า
“ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุชนทั้งหลายมีใจศรัทธา ปสันนาการ เลื่อมใส มาก่อสร้างกุฎีวิหารถวายเป็นสังฆทานนั้น จะได้ผลานิสงส์เป็นประการใด ขอให้พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้าพุทธเจ้า พร้อมบริษัททั้งหลายให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า”
>>>องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่า
“ดูกรมหาบพิตรพระราชสมภาร บุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัยแล้วก่อสร้างกุฎีวิหาร ศาลาคูหาน้อยใหญ่ ถวายเป็นทาน จะประกอบด้วยผลอานิสงส์มาก เป็นอเนกประการนับได้ถึง ๔๐ กัลป์”


>>>ขอความสำเร็จ ความเป็นมหามงคลอันสูงสุด ความอุดมด้วยโภคทรัพย์ อริยทรัพย์ สติปัญญาจงม บังเกิดในกาย วาจา ใจ ของเจ้าภาพทุกท่านเทอญ.สาธุๆๆ
>>>ทั้งนี้สามารถ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมตามกำลังศรัทธาได้ที่ “บัญชีสวนป่าปฏิบัติธรรม ฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-21988-1
———————
>>>>>ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 500 บาท ขึ้นไปรับเหรียญทองแดง หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม 1 องค์
>>>>>ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 10,000 บาท ขึ้นไปรับเหรียญเงิน หลวงปู่อ่อน ญาณเตโช รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม 1 องค์