fbpx

“มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕”

“มุทิตาจิต มหาเปรียญธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕”
….สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
….เสด็จเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๕๗๒ รูป และมอบประกาศนีบัตร ประโยค ๑-๒ จำนวน ๔๐๔ รูป แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร รวม ๙๗๖ รูป
….วันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
….ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


…ในการนี้ มีสามเณร จากสำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม เข้ารับการทรงตั้ง เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๓ รูป ดังนี้


๑. สามเณรธนากร ละโป้
๒. สามเณรณัฐดนัย มาสวรรค์
๓. สามเณรเฉลิม เพลินจิตร
…และมีสามเณรเข้ารับประกาศนียบัตร ประโยค๑-๒ จำนวน ๔ รูป ดังนี้
๑. สามเณรวิศรุต พรมงาม
๒. สามเณรภัทร์นรินท์ ทองสงฆ์
๓. สามเณรพรชัย ตะนุกิจ
๔. สามเณรธนภัทร ยุงชัยสง
•••••ในการนี้ สำนักศาสนศึกษา วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ แด่สามเณรผู้สอบไล่ได้ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม บูรพาจารย์พุทธิสารโสภณวัดมัชฌันติการาม
วันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.