fbpx

phraniruntaray

พระนิรันตรายจำลอง, พระนิรันตราย, พระนิรันตรายจำลอง, วัดมัชฌันติการาม, พระพุทธรูป, ศาลาปฏิบัติธรรม, สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม, มหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มจพ.,