fbpx

อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

•••ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศีลนี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิ คือ ความสงบใจ สมาธิที่มีศีลเป็นเบื้องต้นเป็นสมาธิที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก บุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบ เหมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูหน้าต่างปิดเปิดเรียบร้อย มีหลังคาป้องกันลม แดดและฝน ผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใด บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิก็ฉันนั้น.


…..ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล
บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดามารดาครูอาจารย์
ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหน
ขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน
ขอให้ทุกท่านได้กุศลผลนี้เทอญ

…..ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยอำนาจแห่งบุญและกุศล
ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ ขอจงเป็นพะละวะปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามส่ง ให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายเกิดสติปัญญาญาณ ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ตลอดจนชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานเทอญ ฯ